تبلیغات
♥♥♪♪♪مَـنـــ و خُـــــدا ♪♪♪♥♥ - ♦♦♦شهید بی سر ♦♦♦خواهری داد می زد گریه می کرد، می گفت: می خواهم صورت برادرم

را ببوسم... اجازه نمی دهند

یکی گفت: خواهرش است، مگر چه اشکالی دارد؟ بگذارید برادرش راببوسد.

گفتند: شما اصرار نکنید نمی شود...ا

این شهید سر ندارد ....!