تبلیغات
♥♥♪♪♪مَـنـــ و خُـــــدا ♪♪♪♥♥ - ♦♦♦بی وفایی♦♦♦
مردی می‌خواست زنش را طلاق دهد.

دوســـتش علت را جویا شد و او گفت: این زن از روز اول همیشـــه می

خواست من را عـــوض کند.

مرا وادار کرد سیگار و مشروب را ترک کنم...

لباس بهتر بپــــوشم، قماربازی نکنم، در سهام ســــرمایه‌گذاری کنم و حتی...

مرا عادت داده که به موسیقی کلاسیک گوش کنم و لذت ببرم!

دوستــــش گفت: این ها که می‌گـــــویی که چیز بــــدی نیست!

مرد گفت: ولی حالا حس می‌کنم که دیگر این زن در شـــان من نیست!!